ad rảnh vào icar sv2 xem có chỗ nào mà ko có người ko mà ko đông ad?