Sau đây BQT Mu VIỆT xin thông báo về Giới hạn Reset máy chủ Thiên Thai
Ngày đầu tiên Open Beta
26/11/2018 Các bạn sẽ được rs 10 lần trong ngày
Ngày 27/11/2018 các bạn ap dũng GHRS Bên dưới nhé

Top Bảng giới hạn reset
1 5 lần ngày
2-10 Được reset không giới hạn cho đến khi cách TOP 1 lúc MAX reset ngày : 0 RS
11-20 Được reset không giới hạn cho đến khi cách TOP 1 lúc MAX reset ngày : 0 RS
21-30 Được reset không giới hạn cho đến khi cách TOP 1 lúc MAX reset ngày : 0 RS
31-40 Được reset không giới hạn cho đến khi cách TOP 1 lúc MAX reset ngày : 0 RS
41-50 Được reset không giới hạn cho đến khi cách TOP 1 lúc MAX reset ngày : 0 RS
51 trở đi Được reset không giới hạn cho đến khi cách TOP 1 lúc MAX reset ngày : 0 RSBQT MU VIỆT
XIN THÔNG BÁO!!!